ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 1 ਐੱਪ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੀ ਐੱਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ