–>17 Aug –> Dhoul Kalan (Amritsar) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>18 Aug –> Kot Sukhiya (Faridkot) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>21 Aug –> Mirzeke (Ferozepur) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>23 Aug –> Brahmpura (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Cup —>Live  11 Am   –>31 Aug –> Jaura (Tarn Taran) Kabaddi Cup —>Live  11 Am   –>31 Aug –> Darazke (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>7 Sep –> Jhandiana Garbi (Moga) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>8 Sep –> Jhandiana Garbi (Moga) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>21-22-23 Sep –> Ramu Wala (Moga) Dharmik Program  —>Live  8 Pm   –>27 Sep –> Sakhira (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi  Show Match —>Live  11 Am   –>29 Oct –> Dhaliwal (Tarn Taran) Kabaddi Cup —>Live  11 Am   –>13 Nov –> Nathu Chak (Tarn Taran) Kabaddi Cup —>Live  11 Am

Category: